การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ครั้งที่2/2562620911 0013

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ครั้งที่2/2562
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เรื่องอธิบดีกรมการค้าภายในให้ทบทวนข้อมูลความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพิ่มเติมของวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นที่ใช้ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักได้แก่ มันสัมปะหลัง ข้าวสาลี DDGS ของปี 2561-2563

620911 0011   620911 0001

620911 0004   620911 0006