การประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และการนำเข้าวัตถุดิบประเภทเนื้อและกระดูกป่น 

693772

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สพ.ญ.คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และการนำเข้าวัตถุดิบประเภทเนื้อและกระดูกป่น ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การประชุม
โดยในการประชุม มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้
📍การตรวจรับรองแหล่งผลิตจากประเทศต้นทางและแนวทางการนำเข้าเนื้อและกระดูกป่น
📍ขั้นตอนการนำเข้าและเอกสารประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
📍ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
โดยมีผู้ประกอบกิจการนำเข้าอาหารสัตว์ จำนวนกว่า 60 บริษัทให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สามารถนำกฎ ระเบียบ ข้อมูลต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชี้แจงเพื่อประกอบการดำเนินการขออนุญาตต่างๆ     อย่างถูกต้องต่อไป

S 16596994 S 16588888 

693776 693774 

                              693775 693773