นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม

ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

S 33734967

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2462 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ เพื่อปรับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจประเมินรับรองฟาร์ม และยังคงรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าที่จะออกสู่ตลาด สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าในตราสัญลักษณ์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง โดยมีผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจาก อยส. สพส. สคบ. ปศข และผู้แทนจากภาคผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ ร่วมหารือด้วย โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อผลิตสินค้าในโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ; Raised Without Antibiotics (RWA)” ได้อย่างยั่งยืน

S 33734984 S 33734985 S 33734970 S 33734971 S 33734972 S 33734982