กิจกรรม DLD Big Cleaning Day 2019 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

559399

       วันที่1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกิจกรรม DLD Big Cleaning Day 2019 เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร สถานที่ทำงาน ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

559403 559404

                        559422 559434