ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 

 

 

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นรองประธานกรรมการและนายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน