ประชุมหารือระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือ

Modern trade ที่ร่วมในโครงการ

"การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics; RWA)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือ Modern trade ที่ร่วมในโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics; RWA) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เวลา 13.30 น. 

โดยได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งในขณะนี้มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 55 ฟาร์ม จำนวนสุกรประมาณ 100,000 ตัว และมีการส่งสุกรจากโครงการเข้าสู่ตลาดแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ในระบบนี้ซึ่งจะได้ร่วมกันแก้ไขต่อไป

   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้กับผู้บริโภคถึงข้อดีและข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนี้กับผู้บริโภค โดยผู้ค้าปลีกที่เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีความพร้อมที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ของโครงการดังกล่าว และเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการนี้ร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการค้าปลีก ณ สถานที่จำหน่าย ซึ่งจะมีการประสานการนัดหมายกันเปิดตัวโครงการนี้ต่อไป