การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563

S 30105651

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โดยมีผู้แทนกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ผชช. ธนิดา หรินทรานนท์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา และ สพ.ญ.ธนวรรณ ณ ถลาง ผู้แทน อยส. และนางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย ผู้แทน สตส. ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงาน Guidelines on integrated monitoring and surveillance of foodborne antimicrobial resistance ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่จะนำเสนอต่อการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะ Codex ที่กำหนดจะจัดการประชุมขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 ณ ประเทศเกาหลีใต้

S 30105655 S 30105653 S 30105654

 

ประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results

823224

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
อยส.จัดประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มาบรรยายในเรื่องการจัดรายละเอียดทำ OKR เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเป้าหมายของกองที่สะท้อนภารกิจหลักได้อย่างแท้จริง

823226 823225 823227 

 

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำเข้าข้าวสาลีและการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ

S 24723463

 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำเข้าข้าวสาลีและการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการปศุสัตว์ปทุมธานี โดยมี นสพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธาน โดยมีผู้ประกอบกิจการนำเข้าอาหารสัตว์ จำนวนกว่า 45 บริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

S 24723463   S 24723465   S 24723466

 

                                            S 24723471   S 24723473                         

 

 

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ครั้งที่2/2562620911 0013

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ครั้งที่2/2562
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เรื่องอธิบดีกรมการค้าภายในให้ทบทวนข้อมูลความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพิ่มเติมของวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นที่ใช้ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักได้แก่ มันสัมปะหลัง ข้าวสาลี DDGS ของปี 2561-2563

620911 0011   620911 0001

620911 0004   620911 0006

การประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และการนำเข้าวัตถุดิบประเภทเนื้อและกระดูกป่น 

693772

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สพ.ญ.คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และการนำเข้าวัตถุดิบประเภทเนื้อและกระดูกป่น ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การประชุม
โดยในการประชุม มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้
📍การตรวจรับรองแหล่งผลิตจากประเทศต้นทางและแนวทางการนำเข้าเนื้อและกระดูกป่น
📍ขั้นตอนการนำเข้าและเอกสารประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
📍ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
โดยมีผู้ประกอบกิจการนำเข้าอาหารสัตว์ จำนวนกว่า 60 บริษัทให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สามารถนำกฎ ระเบียบ ข้อมูลต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชี้แจงเพื่อประกอบการดำเนินการขออนุญาตต่างๆ     อย่างถูกต้องต่อไป

S 16596994 S 16588888 

693776 693774 

                              693775 693773