นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”

22 12 6301

     วัันนี้ (วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”เพื่อให้สัตวแพทย์ที่ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความรู้และสามารถสั่งใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายอาหารสัตว์ที่กำกับดูแล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในภาคปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน และมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และนายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ณ โรงแรมทินิดี โอเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
 
 

22 12 63.06 22 12 6302 22 12 6304

22 12 6307 22 12 6311 22 12 6308

 

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์​ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2563

timeline 20201216 135418

      วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์​ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการ​กองควบคุม​อาหาร​และ​ยา​สัตว์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน​คณะกรรมการ​คุ้มครอง​ผู้บริโภค​สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร​ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสหกรณ์โคนมขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
     1. พิจารณาเพิ่มผลิตภัณฑ์​อาหารเสริม​สำห​รับ​สัตว์เลี้ยง​(Supplement for pet)​ สำห​รับ​สุนัข​และแมว ในประเภทของอาหารสัตว์​เลี้ยง และเห็นชอบร่างประกาศ​กระทรวง​ฯตามที่เสนอ
     2. พิจารณา​ปรับเพิ่ม​รายชื่อ​สารเสริม​ชีวนะ (โพรไบโอติก)​ ชนิดแล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียสและไบฟิโดแบคทีเรียม ซูโดลองกัมเป็น ​วัตถุที่เติมในอาหาร​สัตว์​ตามกฎหมาย​ว่าด้วยการควบ​คุม​คุณภาพ​อาหารสัตว์​
     3. เห็นชอบให้เพิ่มสารควบคุม​หนอนและแมลง ชนิดไซโรมาซีนเป็น​วัตถุที่เติมในอาหาร​สัตว์​ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่
     4. เห็นชอบให้ปรับปรุง​นิยามของคุณภาพ​หรือมาตรฐาน​ของอาหาร​สัตว์​ที่มิใช่​อาหาร​สัตว์​ควบคุม​เฉพาะ​ ประเภท​อาหาร​สัตว์ผสมยา
     5. เห็นชอบให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์​ วิธีการ​ และเงื่อนไขในการนำเข้า​เพื่อขายอาหารสัตว์​ควบคุม​เฉพาะ​ตามร่างประกาศ​กระทรวง​ฯที่เสนอ
     ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการอาหารสัตว์ของประเทศไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องตามหลักสากล ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
timeline 20201216 135307 timeline 20201216 135431 timeline 20201216 135315
 
 
  timeline 20201216 135332 timeline 20201216 135327 
 
  
 

ประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results

823224

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
อยส.จัดประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มาบรรยายในเรื่องการจัดรายละเอียดทำ OKR เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเป้าหมายของกองที่สะท้อนภารกิจหลักได้อย่างแท้จริง

823226 823225 823227 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563

S 30105651

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โดยมีผู้แทนกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ผชช. ธนิดา หรินทรานนท์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา และ สพ.ญ.ธนวรรณ ณ ถลาง ผู้แทน อยส. และนางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย ผู้แทน สตส. ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงาน Guidelines on integrated monitoring and surveillance of foodborne antimicrobial resistance ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่จะนำเสนอต่อการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะ Codex ที่กำหนดจะจัดการประชุมขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 ณ ประเทศเกาหลีใต้

S 30105655 S 30105653 S 30105654

 

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ครั้งที่2/2562620911 0013

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ครั้งที่2/2562
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เรื่องอธิบดีกรมการค้าภายในให้ทบทวนข้อมูลความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพิ่มเติมของวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นที่ใช้ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักได้แก่ มันสัมปะหลัง ข้าวสาลี DDGS ของปี 2561-2563

620911 0011   620911 0001

620911 0004   620911 0006