นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2564 03 11b 001

                                                        พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
            นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต (ผอ.กองแผนงาน), นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว (รก.หน.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่, กองแผนงาน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, กองสารวัตรและกันกัน และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมพิจารณาสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยมีประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้
            1) การบริหารภาครัฐ สะดวกและรวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
            2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
            3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์
            4) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
            5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
            ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์
 
2564 03 11b 006 2564 03 11b 008 2564 03 11b 002
 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”

22 12 6301

     วัันนี้ (วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”เพื่อให้สัตวแพทย์ที่ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความรู้และสามารถสั่งใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายอาหารสัตว์ที่กำกับดูแล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในภาคปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน และมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และนายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ณ โรงแรมทินิดี โอเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
 
 

22 12 63.06 22 12 6302 22 12 6304

22 12 6307 22 12 6311 22 12 6308

 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563

S 30105651

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลินชีพ ครั้งที่ 19-2/2563
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โดยมีผู้แทนกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ผชช. ธนิดา หรินทรานนท์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา และ สพ.ญ.ธนวรรณ ณ ถลาง ผู้แทน อยส. และนางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย ผู้แทน สตส. ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงาน Guidelines on integrated monitoring and surveillance of foodborne antimicrobial resistance ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่จะนำเสนอต่อการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะ Codex ที่กำหนดจะจัดการประชุมขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 ณ ประเทศเกาหลีใต้

S 30105655 S 30105653 S 30105654

 

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์​ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2563

timeline 20201216 135418

      วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์​ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการ​กองควบคุม​อาหาร​และ​ยา​สัตว์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน​คณะกรรมการ​คุ้มครอง​ผู้บริโภค​สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร​ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสหกรณ์โคนมขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
     1. พิจารณาเพิ่มผลิตภัณฑ์​อาหารเสริม​สำห​รับ​สัตว์เลี้ยง​(Supplement for pet)​ สำห​รับ​สุนัข​และแมว ในประเภทของอาหารสัตว์​เลี้ยง และเห็นชอบร่างประกาศ​กระทรวง​ฯตามที่เสนอ
     2. พิจารณา​ปรับเพิ่ม​รายชื่อ​สารเสริม​ชีวนะ (โพรไบโอติก)​ ชนิดแล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียสและไบฟิโดแบคทีเรียม ซูโดลองกัมเป็น ​วัตถุที่เติมในอาหาร​สัตว์​ตามกฎหมาย​ว่าด้วยการควบ​คุม​คุณภาพ​อาหารสัตว์​
     3. เห็นชอบให้เพิ่มสารควบคุม​หนอนและแมลง ชนิดไซโรมาซีนเป็น​วัตถุที่เติมในอาหาร​สัตว์​ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่
     4. เห็นชอบให้ปรับปรุง​นิยามของคุณภาพ​หรือมาตรฐาน​ของอาหาร​สัตว์​ที่มิใช่​อาหาร​สัตว์​ควบคุม​เฉพาะ​ ประเภท​อาหาร​สัตว์ผสมยา
     5. เห็นชอบให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์​ วิธีการ​ และเงื่อนไขในการนำเข้า​เพื่อขายอาหารสัตว์​ควบคุม​เฉพาะ​ตามร่างประกาศ​กระทรวง​ฯที่เสนอ
     ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการอาหารสัตว์ของประเทศไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องตามหลักสากล ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
timeline 20201216 135307 timeline 20201216 135431 timeline 20201216 135315
 
 
  timeline 20201216 135332 timeline 20201216 135327 
 
  
 

ประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results

823224

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
อยส.จัดประชุมการจัดทำ OKR : Objective Key Results โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มาบรรยายในเรื่องการจัดรายละเอียดทำ OKR เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเป้าหมายของกองที่สะท้อนภารกิจหลักได้อย่างแท้จริง

823226 823225 823227