เอกสารประกอบการอบรมการประชุมชี้แจงพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2561

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2561

-สรุปเนื้อหาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดทำแบบสรุปรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่นำมาผสมอาหารสัตว์ และรายงานการขาย อาหารสัตว์ที่ผสมยาต้านจุลชีพและไม่มียา พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงข้อความในฉลากหรือเอกสารระบุรายละเอียด สำหรับอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขนส่ง และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งมาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2561

-กฎกระทรวง การโฆษณาอาหารสัตว์และพิจารณาของผู้อนุญาตก่อนทำการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

-กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

 

เอกสารประกอบการอบรม

 

1.รู้ทันกฎหมาย ผลิต นำเข้า ขาย อย่างมั่นใจ รับรองมาตรฐานอาหารสัตว์ปลอดภัย (นายอดุลย์ เพิ่มผล, นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย, นายวีระ อิ้งสอาด)

2.คลายข้อสงสัยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาหารสัตว์ระหว่างประเทศ (นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์)

3.ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์อย่างไรให้สำเร็จ (นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์)

4.NSW พัฒนา บริการสู่ประทศไทย4.0

   4.1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

   4.2 การส่งกลับ-นำกลับอาหารสัตว์

5.กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (นางสาวจุฬาพร ศรีหนา)

 

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขนส่ง และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงข้อความในฉลากหรือเอกสารระบุรายละเอียด สำหรับอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561

สรุปเนื้อหาประกาศกระทรวงฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยาย
 
4.ยาต้านจุลชีพและยาต้านจุลชีพสำหรับผสมอาหารสัตว์ (ภก.นัคนันท์ ชิตอรุณ สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์)
 
 
 

 

 

รวมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

คลิกเลย

หมวดหมู่รอง