การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 36-11/2562

S 21028921

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. สพ.ญ. ธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 36-11/2562 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ร่วมกับผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงพิจารณาวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญเป็นแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีการใช้งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานจริงทางด้านปศุสัตว์

S 21028917 S 21028918 S 21028920

S 21028919 S 21028922