การประชุมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งคณะอนุกรรมการผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ คำขอขึ้นทะเบียนมีหลายประเภทตามการใช้งาน

 

 

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายรักไทย งามภักดิ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งคณะอนุกรรมการผู้แทนจากกรมปศุสัตว์
คำขอขึ้นทะเบียนมีหลายประเภทตามการใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน เป็นต้น โดยพิจารณาความถูกต้องของคำขอ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานด้านปศุสัตว์ต่อไป