การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาลงทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการรักษาสัตว์ครั้งที่ 32-7 / 2562

 

         

การประชุมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งคณะอนุกรรมการผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ คำขอขึ้นทะเบียนมีหลายประเภทตามการใช้งาน

 

 

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายรักไทย งามภักดิ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งคณะอนุกรรมการผู้แทนจากกรมปศุสัตว์
คำขอขึ้นทะเบียนมีหลายประเภทตามการใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน เป็นต้น โดยพิจารณาความถูกต้องของคำขอ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานด้านปศุสัตว์ต่อไป

 

   

การประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 27-2/2562

 

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์รักไทย์ งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 27-2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยมีคณะอนุกรรมการจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัตถุอันตราย ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ที่ขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในด้านปศุสัตว์ต่อไป