การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 40-15/2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 40-15/2562 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) พิจารณาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน รวมถึงคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉลากจากเดิม เป็นแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลก หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) เพื่อให้ฉลากเป็นไปตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่อไป

                                                   

                                                   

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 39-14/2562

S 4587565

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 39-14/2562
ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน รวมถึงคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉลากจากเดิม เป็นแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลก หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) เพื่อให้ฉลากเป็นไปตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่อไป

S 4587563  S 4587563

S 4587561  S 4587564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 35-10/2562

S 20750367

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 35-10/2562 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ร่วมกับผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงการหารือการสำรวจและควบคุมปริมาณการใช้เทคนิคอลเกรดที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

S 20750368 S 20750369 S 20750370

S 20750371 S 20750372

 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 36-11/2562

S 21028921

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. สพ.ญ. ธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 36-11/2562 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ร่วมกับผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงพิจารณาวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญเป็นแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีการใช้งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานจริงทางด้านปศุสัตว์

S 21028917 S 21028918 S 21028920

S 21028919 S 21028922

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์

S 19382335

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงการหารือกำหนดมาตรการการนำเข้าเทคนิคอลเกรดเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในด้านปศุสัตว์สัตว์ด้วย

 

S 19382339