กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

603240

                                                                                            วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์), นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา (ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ), นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย, กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการก.พ.ร.) , นายชัยณรงค์ โชไชย (ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐคณะทำงานที่ 1) และคณะ, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) และคณะ และคณะจาก Thai Identities (บริษัทที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร.) เข้าร่วม
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Doing Business Poral) 
การพัฒนาระบบ Biz Portal ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา มีการดำเนินการใบอนุญาตจำนวน 6 ใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะซึ่งซากสัตว์, ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์, ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ และใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2564 ได้มีแผนการดำเนินงานในการขยายผลและการยกระดับการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอนุมัติ อนุญาตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 20 ใบอนุญาต , เพิ่มเติม 3 Smart Functions อาทิ Smart Link, Smart Decision และ Smart Warning พร้อมทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในต่างจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
603264 603271 603261
 
603260 603265 603259

นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 26-9/2564

S 5046357

          วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 26-9/2564 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

 

S 5046359 S 5046361 S 5046362

นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 24 -7/2564

S 4538397

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 24 -7/2564 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

S 4538392 S 4538394 S 4538398

กรมปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมใหม่ ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไร้กระดาษ ทั้งอนุญาต ตรวจสอบและลงนามภายในวันเดียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

01

 
     กรมปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมใหม่ ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไร้กระดาษ ทั้งอนุญาต ตรวจสอบและลงนาม ภายในวันเดียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้าน การปศุสัตว์ ระยะที่ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น และเพื่อนำไปพัฒนาระบบตามความต้องการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพสูงสุด
     กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญ และกำกับดูแลผู้ประกอบการ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด โดยกรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มให้บริการทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์อย่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเป็นการบริการในรูปแบบ ไร้กระดาษ (Paperless) โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รัดกุม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย รวมถึงการแจ้งนำเข้า ส่งออก ตลอดจนการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองต่างๆ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ขึ้น โดยเพิ่มระบบการปฏิบัติการ ดังนี้
     1) ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation service)
     2) ระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) ใน PC และ smart phone
     3) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic license)
     ทั้งนี้ สำหรับการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบ 36,325 ราย โดยใช้งานเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 คำขอ โดยจำนวนผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1,000 ราย ซึ่งระยะเวลาที่ให้การอนุมัติหลังจากรับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนเฉลี่ย 3 วันทำการ เมื่อระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 วันทำการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ โรงแรมบางกอก โอเอซิส กรุงเทพฯ
 
900078 900082 900077

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564

S 4456460

     วัันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักตรวจสอบคุณภาสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณากำหนดคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบ วิธีการที่ใช้ทดสอบ สายพันธ์ที่ใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการขึ้นทะเบียน

S 4456458  S 4456463  S 4456464