กรมปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมใหม่ ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไร้กระดาษ ทั้งอนุญาต ตรวจสอบและลงนามภายในวันเดียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

01

 
     กรมปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมใหม่ ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไร้กระดาษ ทั้งอนุญาต ตรวจสอบและลงนาม ภายในวันเดียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้าน การปศุสัตว์ ระยะที่ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น และเพื่อนำไปพัฒนาระบบตามความต้องการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพสูงสุด
     กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญ และกำกับดูแลผู้ประกอบการ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด โดยกรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มให้บริการทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์อย่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเป็นการบริการในรูปแบบ ไร้กระดาษ (Paperless) โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รัดกุม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย รวมถึงการแจ้งนำเข้า ส่งออก ตลอดจนการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองต่างๆ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ขึ้น โดยเพิ่มระบบการปฏิบัติการ ดังนี้
     1) ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation service)
     2) ระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) ใน PC และ smart phone
     3) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic license)
     ทั้งนี้ สำหรับการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบ 36,325 ราย โดยใช้งานเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 คำขอ โดยจำนวนผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1,000 ราย ซึ่งระยะเวลาที่ให้การอนุมัติหลังจากรับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนเฉลี่ย 3 วันทำการ เมื่อระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 วันทำการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ โรงแรมบางกอก โอเอซิส กรุงเทพฯ
 
900078 900082 900077

นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 24 -7/2564

S 4538397

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 24 -7/2564 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

S 4538392 S 4538394 S 4538398

นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 21-4/2564

25 12 6301

     วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 21-4/2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

25 12 6302 25 12 6303 25 12 6304

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564

S 4456460

     วัันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักตรวจสอบคุณภาสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณากำหนดคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบ วิธีการที่ใช้ทดสอบ สายพันธ์ที่ใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการขึ้นทะเบียน

S 4456458  S 4456463  S 4456464

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 40-15/2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 40-15/2562 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) พิจารณาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน รวมถึงคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉลากจากเดิม เป็นแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลก หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) เพื่อให้ฉลากเป็นไปตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่อไป