ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562

971356

      วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานอนุกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  นายวีระ อิ้งสอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

971357 971355 971354