กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ เข้าร่วมประชุม

The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์เข้าร่วมประชุม The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019 จัดโดยสมาคมสารพิษจากเชื้อรา โดยมีนายวีระ อิ้งสอาด หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสถานการณ์และมาตรการการควบคุมการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ณ ห้องประชุมมารวย แกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ