ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานสารผสมล่วงหน้า อาหารเสริมสำหรับสัตว์ วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ที่ผสมยา  ครั้งที่ 1/2562

 

 

 

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานสารผสมล่วงหน้า อาหารเสริมสำหรับสัตว์ วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ที่ผสมยา ครั้งที่ 1/2562 โดย นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และหน่วยงานเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 29 คน