วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ร่วมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานอาหารและยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายจากกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาเรื่องการจำกัดการใช้สารคลอร์ไพริฟอสในด้านปศุสัตว์ และพิจารณาร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการกำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อให้การขึ้นทะเบียนและการใช้วัตถุอันตรายเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไป