ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-1/2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.30 น.  น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-1/2561วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

S  1089630

 

S  1089623

 

S  1089624

 

S  1089626

 

S  1089629

 

S  1089628