กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2560

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

147002

 

147004

 

147006