ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562

971356

      วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานอนุกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  นายวีระ อิ้งสอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

971357 971355 971354

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

S 10756175

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายวีระ อิ้งสอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีนายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานอนุกรรมการ

S 10756172 S 10756173 S 10756174

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานสารผสมล่วงหน้า อาหารเสริมสำหรับสัตว์ วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ที่ผสมยา  ครั้งที่ 1/2562

 

 

 

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานสารผสมล่วงหน้า อาหารเสริมสำหรับสัตว์ วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ที่ผสมยา ครั้งที่ 1/2562 โดย นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และหน่วยงานเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

 

  

กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ เข้าร่วมประชุม

The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์เข้าร่วมประชุม The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019 จัดโดยสมาคมสารพิษจากเชื้อรา โดยมีนายวีระ อิ้งสอาด หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสถานการณ์และมาตรการการควบคุมการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ณ ห้องประชุมมารวย แกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

 

  

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ร่วมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานอาหารและยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายจากกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาเรื่องการจำกัดการใช้สารคลอร์ไพริฟอสในด้านปศุสัตว์ และพิจารณาร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการกำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อให้การขึ้นทะเบียนและการใช้วัตถุอันตรายเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไป