จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

S 30384437

24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30–16.30 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี น.สพ.อดุลย์ เพิ่มผล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ เป็นประธานในการประชุมฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการทบทวนฯ มีมติให้การรับรองระบบ GMP (โรงงานใหม่) จำนวน 3โรงงาน
ให้การรับรองระบบ HACCP (โรงงานใหม่)จำนวน 2โรงงานและให้การต่ออายุการรับรองระบบ GMP และ HACCP จำนวน 7 โรงงาน

ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

S 2039811

   วันพุธที่ 11 มีนาคม2563 ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นรองประธาน และนายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้ 1. พิจารณานิยามหรือความหมายของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบชนิดเนื้อและกระดูกป่น -มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดนิยามเนื้อ และกระดูกป่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อและกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล และสิ่งตกค้างทั้งในกระเพาะเดี่ยวและกระเพาะหมัก เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 2.พิจารณากำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา ชนิดอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin )ในข้าวโพดป่น ข้าวโพดเมล็ด และกากดีดีจีเอส - มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซิน ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าว ที่ปริมาณไม่มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม ถ้ามากกว่าถือว่าเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 3. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯเรื่องกำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคASF พ.ศ.2563 - มติที่ประชุม เห็นชอบในร่างประกาศฯดังกล่าว ในการกำหนดให้อาหารสัตว์ที่มาจากสุกร ที่มีความเสี่ยงต่อโรคASF ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์ 4.พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้า เดื้อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563  -มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวในการเพิ่มข้อความ กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอำนาจสั่งการผ่อนผันการนำเข้าแหล่งผลิตนั้นได้ โดยการผ่อนผันดังกล่าว ให้อธิบดีกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนผัน 5.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้อนุกรรมการดำเนินการพิจารณาจัดทำค่าสูงสุดที่ตกค้างได้ของวัตถุอันตรายชนิดไกลโฟเซต. คลอร์ไพริฟอส และพาราควอตในวัตถุดิบอาหารสัตว์ - มติที่ประชุม ในการพิจารณาจัดทำค่าสูงสุดที่ตกค้างได้ เห็นควรให้กรมปศุสัตว์ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำลังดำเนินงานจัดทำมาตรฐานอยู่แล้วโดยให้กรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลแก่ มกอช. ในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว

S 2039813 S 2039814 S 2039812

 

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

S 10756175

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายวีระ อิ้งสอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีนายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานอนุกรรมการ

S 10756172 S 10756173 S 10756174

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562

971356

      วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานอนุกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  นายวีระ อิ้งสอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

971357 971355 971354

กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ เข้าร่วมประชุม

The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์เข้าร่วมประชุม The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019 จัดโดยสมาคมสารพิษจากเชื้อรา โดยมีนายวีระ อิ้งสอาด หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสถานการณ์และมาตรการการควบคุมการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ณ ห้องประชุมมารวย แกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ