ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-1/2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.30 น.  น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-1/2561วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

S  1089630

 

S  1089623

 

S  1089624

 

S  1089626

 

S  1089629

 

S  1089628

 

 

รอธ.สรวิศ ธานีโต เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. รอธ.สรวิศ ธานีโต เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พร้อมนี้ได้มี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุม

 

155056

 

155061

 

155058

 

155060

 

155062

 

 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2560

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

147002

 

147004

 

147006