วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564  โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ

210331 01

        วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564  โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ จํานวนรวม 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ 1 คน ผู้แทน กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 2 คน และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2 คน โดยได้ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขอขยายเวลารับ สมัครอีกหนึ่งครั้งจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น กรมปศุสัตว์ต้องรวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้สมัคร เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามขั้นตอนการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้แจ้ง ประกาศการรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  และจัดส่งเป็นหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมาย และผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปรากฏว่า มีบุคคลสนใจสมัครจากผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ต่อไป https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/

        คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น ประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นกรรมการ โดยตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน 5 คน เป็นกรรมการ ในจํานวนนี้ จะต้องแต่งตั้งจาก ผู้แทนสหกรณ์ 1 คน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2 คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปีเนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตามประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการจึงได้เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

210331 02 210331 04 210331 15

210331 09 210331 12 210331 07

กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน ev.2020”Introduction and Internal Auditor" เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

1135433

        กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน ev.2020”Introduction and Internal Auditor" เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
        23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรระบบ GHPs/ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน และมีนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมระบบ GHPs/ในครั้งนี้
       ระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (HACCP)  เป็นระบบควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย ที่ใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้า สำหรับการซื้อขายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  ในปี 2563 คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดของระบบ GMP/HACCP Rev.4-2003 โดยเพิ่มหัวข้อความตระหนักและจิตสำนึก เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร สารก่อภูมิแพ้และการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เรื่องความปลอดภัยของอาหารให้เพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อระบบเป็น GHPs/HACCP Rev.2020
       โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบ GHPs/HACCP แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตรวจประเมิน ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ในการจัดทำระบบให้เกิดความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร (From Farm to table) 
      ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญหลักการและวิธีดำเนินงานในการนำระบบGHPS/ HACCP ไปใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก และทำให้เกิดความปลอดภัย ทั้งระบบในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้การผลิตอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของต่างประเทศ  ต่อไป
      ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
1135442 1135436 1135434
 
1135437 1135438 1135441

ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

S 2039811

   วันพุธที่ 11 มีนาคม2563 ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นรองประธาน และนายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้ 1. พิจารณานิยามหรือความหมายของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบชนิดเนื้อและกระดูกป่น -มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดนิยามเนื้อ และกระดูกป่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อและกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล และสิ่งตกค้างทั้งในกระเพาะเดี่ยวและกระเพาะหมัก เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 2.พิจารณากำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา ชนิดอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin )ในข้าวโพดป่น ข้าวโพดเมล็ด และกากดีดีจีเอส - มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซิน ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าว ที่ปริมาณไม่มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม ถ้ามากกว่าถือว่าเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 3. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯเรื่องกำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคASF พ.ศ.2563 - มติที่ประชุม เห็นชอบในร่างประกาศฯดังกล่าว ในการกำหนดให้อาหารสัตว์ที่มาจากสุกร ที่มีความเสี่ยงต่อโรคASF ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์ 4.พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้า เดื้อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563  -มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวในการเพิ่มข้อความ กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอำนาจสั่งการผ่อนผันการนำเข้าแหล่งผลิตนั้นได้ โดยการผ่อนผันดังกล่าว ให้อธิบดีกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนผัน 5.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้อนุกรรมการดำเนินการพิจารณาจัดทำค่าสูงสุดที่ตกค้างได้ของวัตถุอันตรายชนิดไกลโฟเซต. คลอร์ไพริฟอส และพาราควอตในวัตถุดิบอาหารสัตว์ - มติที่ประชุม ในการพิจารณาจัดทำค่าสูงสุดที่ตกค้างได้ เห็นควรให้กรมปศุสัตว์ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำลังดำเนินงานจัดทำมาตรฐานอยู่แล้วโดยให้กรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลแก่ มกอช. ในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว

S 2039813 S 2039814 S 2039812

 

จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

S 30384437

24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30–16.30 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี น.สพ.อดุลย์ เพิ่มผล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ เป็นประธานในการประชุมฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการทบทวนฯ มีมติให้การรับรองระบบ GMP (โรงงานใหม่) จำนวน 3โรงงาน
ให้การรับรองระบบ HACCP (โรงงานใหม่)จำนวน 2โรงงานและให้การต่ออายุการรับรองระบบ GMP และ HACCP จำนวน 7 โรงงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562

971356

      วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานอนุกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  นายวีระ อิ้งสอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

971357 971355 971354