ตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายแห่งใหม่ของ บริษัทเคมเซิร์ฟ จำกัด

S 6430821

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ. สุดารัตน์  เคยเหล่า และ สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายแห่งใหม่ของ
บริษัทเคมเซิร์ฟ จำกัด เลขที่ 60/8 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตมีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

S 6430824 S 6430825 S 6430826

S 6430828 0 S 6430829 0 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี พร้อม น.ส.นริสา อิ่มสมบัติ เดินทางไปตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี พร้อม น.ส.นริสา อิ่มสมบัติ เดินทางไปตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ 2 ของบริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่เก็บรักษามีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย

 

  

วันนี้ 30 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพเข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สารคลอร์ไพริฟอส 97% โดยมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ใบขนส่งสินค้าขาเข้าฯ Invoice Packinglist มีความถูกต้องและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งติดฉลากที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้อง

 

  S 6668342 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายสารสำคัญคือ คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) 98 % W/W TECH ชื่อทางการค้า คลอร์ไพริฟอส เทค (CHLORPYRIFOS TECH)

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายสารสำคัญคือ คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) 98 % W/W TECH ชื่อทางการค้า คลอร์ไพริฟอส เทค (CHLORPYRIFOS TECH) ของ บริษัท โรกีต้า จำกัด จำนวน 20,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการนำเข้าวัตถุอันตรายไปใช้ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

 

   

วันนี้ 25 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพเข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สารคลอร์ไพริฟอส 97% โดยมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ใบขนส่งสินค้าขาเข้าฯ Invoice Packinglist มีความถูกต้องและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งติดฉลากที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้อง