เรียน ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์
เนื่องด้วย ปี 2562 กรมปศุสัตว์ ได้เปลี่ยนช่องทางการยื่นต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ก.พ.62 ที่ผ่านมา ซึ่งวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จะเป็นวันทำการของเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อปกติ อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ในการยื่นต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ซึ่งจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังนั้น หลังจากวันปิดทำการ จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ผู้ประกอบท่านใดที่จะยื่นต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ฯ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกแบบใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (บ.ส.2) ด้วยลายมือหรือพิมพ์ในใบคำขอดังกล่าว (ไม่ออนไลน์) ลงวันที่ก่อนวันสิ้นอายุ
2. ให้ยื่นใบคำขอต่ออายุดังกล่าว ที่หน่วยงานออกใบอนุญาต หรือ ทางอีเมล์ของหน่วยงานออกใบอนุญาต กรมปศุสัตว์ จะยึดวันที่ยื่นและมีหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอต่ออายุของท่านแล้ว เช่น ยื่นที่หน่วยงานต้องลงวันที่ภายใน 27 ธันวาคม 2562 และมีหลักฐานการลงรับคำขอต่ออายุของเจ้าหน้าที่ ส่วน ใบคำขอที่ต่ออายุ ที่ส่งทางอีเมล์ จะยึดวันที่ส่งอีเมล์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. หลังจากยื่นใบคำขอต่ออายุเรียบร้อยตาม ข้อ 1 และ 2 และ ในวันที่เปิดทำการวันที่ 2 มกราคม 2563 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต เพื่อดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด 

*** หากมีข้อสงสัยติดต่อ สายด่วน NSW-AFVC 08-1561-7185 08-1556-4713 08-1561-2338 ภายในวันที่ทำการ

170562

                 หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562 

 

             ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562