พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525                                                                

     

       พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

               กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ประกาศกรมปศุสัตว์

               ระเบียบกรมปศุสัตว์

               คำสั่งกรมปศุสัตว์

                

       ANIMAL FEED QUALITY CONTROL ACT B.E.2558

               Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives

               Notification of the Department of Livestock Development

               Import Requirement

 

       พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

       พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่2) พ.ศ.2544

       พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ.2551

       พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (รวมแก้ไข 3 ฉบับ)

       พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

               กฎกระทรวงอุตสาหกรรม

               ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

               ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ประกาศกรมปศุสัตว์

 

      เงื่อนไขการนำเข้าข้าวสาลีเมล็ด

               ประกาศแจ้งผู้ประกอบการ

               ประกาศกระทรวงพาณิชย์

               ระเบียบกระทรวงพาณิชย์