กฎกระทรวงอุตสาหกรรม

1. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 [หลักเกณฑ์ วิธีการการขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3]

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 [หลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ของผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก เก็บรักษาเพื่อการค้าซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 หรือผู้ขายวัถตุอันตรายดังกล่าว]

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2537 [กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบสำคัญ ใบอนุญาต ใบแทนและการต่ออายุใบอนุญาตที่จะเรียกเก็บในกรณีต่าง ๆ]

4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535

5. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552