คำสั่งกรมปศุสัตว์

1. คำสั่งที่ ุ643/2560 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

2. คำสั่งที่ 23/2559 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบความผิด

3. คำสั่งที่ ุ644/2560มอบหมายให้พิจารณาคำขอและลงนามออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะการแก้ไขรายการทะเบียน

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

4. คำสั่งที่ 192/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตและลงนามใบรับแจ้งอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

5. คำสั่งที่ 840/2559 เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้อนุญาตตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

6. คำสั่งที่ 886/2560 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

7. คำสั่งที่ 240/2561 เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาคำขอและลงนามออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ การแก้ไขใบรับรอง

ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ การออกใบแทนใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ การต่ออายุใบรับรองระบบการประกันคุณภาพ

อาหารสัตว์ หรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

8. คำสั่งที่ 256/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

 แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์