ระเบียบกรมปศุสัตว์

1. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ กรณีเลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2559

2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559

3. ระเบียบกรมปศุสัตว ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560