กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

2. กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2560

3. กฎกระทรวง การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2560

4. กฎกระทรวง การโฆษณาอาหารสัตว์และพิจารณาของผู้อนุญาตก่อนทำการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

5. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

6. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

7. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562