กิติศักดิ์ กลิ่นทอง

Kitisak Klinthong

Animal Husbandry Office

Email:kitisak.k@dld.go.th/ Tel.08 9487 8884/ID LINE 0894878884

การศึกษา (Qualifications)

 • วท.. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) วิชาอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 • วท.. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) วิชาอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานด้านฐานข้อมูลและเว็บแอพพลิเคชั่น

ด้านฐานข้อมูล

 • ผู้ร่วมดำเนินการสกัดข้อมูลสุกรเพื่อวิเคราะห์หาค่าอัตราพันธุกรรม ในโครงการการปรับปรุงพันธุ์สุกรในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์; 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมในสุกร ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ปี 2553
 • พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
 • พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ตรวจวิเคราะห์ (Feed Sampling Database)
 

ด้านเว็บแอพพลิเคชั่น

 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Mambo v 1.0 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ปี 2545
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ-งานวิจัย บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ปี 2551 - 2553
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 1.5 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 1.5 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 1.5 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตวตรัง
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 1.5 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 2.5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 2.5 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 2.5 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
 • พัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยระบบ Joomla v 2.5 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
 

รางวัลที่เคยได้รับ

 • รางวัลเว็บไซต์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส) ชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต 9) ปีงบประมาณ 2555
 • รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ปี 2556 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ ระดับชมเชย ในผลงาน "โปรแกรมบริหารจัดการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์"
 • รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการแห่งปี 56 จังหวัดนราธิวาส ประเภทหน่วยงาน "โปรแกรมบริหารจัดการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์"
 • รางวัลเว็บไซต์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส) ชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต 9) ปีงบประมาณ 2557
 • รางวัลเว็บไซต์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส) ชนะเลิศอันดับ 2 "รางวัลเว็บไซต์แห่งปี" ระดับกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2557
 • รางวัลผลงานประเภท วิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี "โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์" งานประกวดผลงานวิจัยและวิชาการด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2558